Salgs- og leveringsbetingelser

Download eller se Secmas salgs- og leveringsbetingelser i udskriftvenligt format

Salgs- og Leveringsbetingelser for Secma ApS (nedenfor benævnt sælger)

1.   ANVENDELSE AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.1 Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra sælger, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2.   PRODUKTINFORMATION, PRISLISTER M.V.

2.1 Oplysninger indeholdt i brochurer, prislister og anden produktinformation fra sælger er alene bindende for sælger, i det omfang aftalen med køber udtrykkeligt henviser til sådanne oplysninger.

2.2 Teknisk dokumentation, som overlades af sælger til køber, må kun benyttes i forbindelse med de produkter sælger har leveret og må ikke kopieres af køber, reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.

3.   PRISER OG LEVERINGSKLAUSUL

3.1 Medmindre andet er angivet, er samtlige priser i sælgers tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer i danske kroner ekskl. moms, told, afgifter m.v. Medmindre andet er angivet i det nævnte materiale, forbeholder sælger sig ret til at foretage ændringer i priser indtil leveringstidspunktet som følge af ændringer i valutakurser, told, produktionsmaterialer eller afgifter, som påvirker sælgers indkøbspriser.

3.2 De af sælger angivne priser på udstyret er inkl. omkostninger til sædvanlig emballage og udgifter til sikring af produkterne under transport, men ekskl. omkostninger til transport og opstilling af produkterne hos køber. Medmindre andet er skriftligt aftalt anses produkterne for leveret ab fabrik inkl. transportforsikring.

4.   ACCEPTFRIST FOR TILBUD


4.1 Såfremt sælger afgiver tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt det ikke er accepteret af køber senest 7 dage fra tilbuddets dato.

5.  LEVERING


5.1 Medmindre andet er skriftligt angivet i sælgers tilbud eller ordrebekræftelse eller parternes aftale, er det oplyste leveringstidspunkt anslået efter sælgers bedste skøn. Leveringen skal anses for rettidig, såfremt den finder sted inden for 2 uger fra det angivne tidspunkt.  Såfremt den nævnte periode overskrides, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 2 uger. Leverer sælger ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger annullere aftalen for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som ikke måtte være leveret. Herudover kan køber ikke rejse krav mod sælger som følge af forsinkelse.

5.2 I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner eller anden force majeure eller force majeure-lignende situation, suspenderes sælgers leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Såfremt hindringen medfører, at en leverance kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder sælger sig ret til at annullere aftalen.

5.3 I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 4 måneder – beregnet fra det leveringstidspunkt sælger har angivet – har begge parter ret til at annullere købet. Køber kan ikke som følge heraf kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

6.     INSTALLATION


6.1 Køber bærer selv ansvar for evt. installation er udstyret, herunder for at de nødvendige installationer er til stede hos køber.

7.    BETALINGSBETINGELSER


7.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal sælgers fakturaer betales senest 15 dage fra fakturadatoen.

7.2 Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregner sælger en morarente i henhold til renteloven. Endvidere kan sælger påligne et rykkergebyr i overensstemmelse med renteloven.

7.3 Betaling med frigørende virkning kan alene ske til den af sælger angivne konto.

7.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav.

7.5 Såfremt køber er i restance med betalinger over for sælger, herunder betaling i henhold til andre aftaler, forbeholder sælger sig ret til at tilbageholde leverancer, indtil restancen er betalt.

8.   EJENDOMSFORBEHOLD


8.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer sælgers ejendomsforbehold, herunder i form af videresalg, udlejning eller flytning af udstyret før den fulde købesum med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt.

9.  SÆLGERS ANSVAR FOR MANGLER


9.1 Køber skal foretage en grundig undersøgelse og afprøvning af produkterne ved modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, skal straks og senest 7 dage efter produkternes modtagelse meddeles skriftligt til sælger. Køber kan under ingen omstændigheder gøre mangler gældende over for sælger senere end 1 år fra varens levering.

9.2 Efter sælgers valg afhjælpes mangler ved udbedring af manglen eller omlevering på det oprindeligt aftalte leveringssted. Det er i den forbindelse købers ansvar, at afhjælpning kan ske på det oprindelige leveringssted, medmindre andet aftales mellem parterne. Sælger skal dog være berettiget til at foretage udbedring af mangler hos sælger eller en af sælger anvist reparatør. Såfremt udbedring af mangler vil medføre afholdelse af uforholdsmæssigt store omkostninger, skal sælger være berettiget til i stedet at meddele et forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til værdiforringelsen af udstyret.

9.3 Udover det i nærværende pkt. 9 anførte kan køber ikke rejse krav mod sælger i anledning af mangler ved udstyret, uanset om købers tab eller omkostninger er direkte eller indirekte forårsaget af mangler ved udstyret.

10.   PRODUKTANSVAR M.V.


10.1 For skader på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved leverede produkter (produktansvar), er sælger alene ansvarlig, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Sælger hæfter ikke for skade på købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader). Sælger hæfter ikke for købers eller tredjemands tab af data eller informationer som følge af mangler ved leverede produkter eller tab som følge af, at de af produkterne udviste data eller resultater er misvisende eller utilstrækkelige som følge af mangler ved produkterne.

11.   ANSVARSFRIHED OG GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING


11.1 Sælger anses for frigjort for enhver forpligtelse over for køber som følge af omstændigheder, der forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.2 Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab. Sælgers ansvar kan ingensinde overstige købesummen for det produkt, som danner grundlag for købers krav.

12.  VÆRNETING OG LOVVALG


12.1 Enhver uoverensstemmelse mellem sælger og køber skal afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting.